ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ ↓

ໃບສະໝັກ

ກະລຸນາກວດເບິ່ງເງື່ອນໄຂການສະໝັກໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນສະໝັກ.

ນັກຮຽນສາມາດເລືອກສະໝັກໄດ້ 2 ແບບ: ດາວໂຫຼດແບບຟອມແລ້ວສົ່ງທາງໄປສະນີ ຫຼື ສະໝັກທາງອອນລາຍ
 1. ສະໝັກທາງໄປສະນີ:

  1. ດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ໂດຍການກົດເລືອກປຸ່ມ "ດາວໂຫຼດໃບສະໝັກ" ຂ້າງລຸ່ມ.
  2. ປຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະນຳທ່ານໄປຍັງແບບຟອມສະໝັກທຶນການສຶກສາ, ທ່ານສາມາດເລືອກດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ໃນພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ ແລ້ວຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
  3. ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ມູນຢູ່ໃນແບບຟອມໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ປະກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
  4. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການປະກອບຂໍ້ມູນແລ້ວ, ກະລຸນາສົ່ງແບບຟອມຂອງທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທຸກຢ່າງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ທາງໄປສະນີທີ່ P.O.Box 1286 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ອນວັນທີ 31 ມັງກອນ ປີ 2020.
  5. ໝາຍເຫດ: ແບບຟອມທີ່ສົ່ງຊ້າ ຫຼື ສົ່ງທາງອີເມວ ຫຼື ເຟສບຸກ ຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາ.
 2. ສະໝັກທາງອອນລາຍ:
  1. ລົງທະບຽນສະໝັກອອນລາຍໂດຍການກົດເລືອກປຸ່ມ "ລົງທະບຽນໃບສະໝັກອອນລາຍ" ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
  2. ຫຼັງຈາກທີ່ສຳເລັດການປະກອບຂໍ້ມູນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບທີ່ຢູ່ລິ້ງຂອງແບບຟອມອອນລາຍຂອງທ່ານຜ່ານທາງອີເມວ. ທ່ານເອງສາມາດບັນທຶກ ແລະ ກັບມາປະກອບແບບຟອມສະໝັກອອນລາຍຜ່ານລິ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
  3. ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ໃຫ້ແບບຟອມລົງທະບຽນ ແລະ ແບບຟອມໃຫ້ເປັນໄດ້ທັງພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດໄດ້ແລ້ວຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍການປຽນພາສາຢູ່ປຸ່ມທີ່ຕັ້ງຢູຂວາມືເທິງສຸດໄດ້.
  4. ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ມູນຢູ່ໃນແບບຟອມໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ປະກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນການສົ່ງ. ວັນປິດຮັບສະໝັກແມ່ນວັນທີ 31 ມັງກອນ ປີ 2020.
  5. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສົ່ງໃບສະໝັກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວຢືນຢັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບແບບຟອມຂອງທ່ານ.