Skip to content ↓

ໜ້າຫຼັກ

NULL

  •   “ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມພະຍາຍາມ, ຄວາມຖ່ອມຕົວໃນຄວາມສໍາເລັດ, ຄວາມສະຫງ່າງາມໃນຄວາມພ່າຍແພ້, ຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນຄວາມໂມໂຫ, ການຕັດສິນທີ່ໃສສະອາດແມ້ໃນຍາມຂົມຂື່ນຂອງຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ມີບາດແຜ...


  •    “ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້: ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນແບບກ້າໄດ້ກ້າເສຍ, ຈິດວິນຍານທີ່ບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້, ຄວາມຍຶດໝ...


  • ໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ ຫຼື ຫຼັກສູກການສຶກສາຂອງຂະບວນການ UWC ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ໃຫ້ປະສົບທາງດ້ານການຮຽນທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ສຸມໃສ່ການສຶກສາທີ່ແນ່ໃສ່ການພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ມາຈາກພື້ນຖ...


18 Colleges
Worldwide

What's happening at UWC