ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ ↓

ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ

ຂັ້ນຕອນໃນການຄັດເລືອກແມ່ນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂັ້ນຕອນຄື:

1. ໃບສະໝັກແບບຂຽນ ຫຼື ໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ.

ກ່ອນທີ່ຈະສະໝັກທຶນການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ UWC ນັ້ນຜູ້ສະໝັກແມ່ນຕ້ອງຂຽນໃບສະໝັກກ່ອນ. ຜູ້ສະໝັກສາມາດເລືອກທີ່ຈະສະໝັກໃນຮູບແບບການຂຽນ ຫຼື ສະໝັກໃນຮູບແບບອອນລາຍເຊິ່ງແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ສະໝັກ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຜູ້ສະໝັກແມ່ນຕ້ອງໄດຕອບຄຳຖາມສັ້ນ ແລະ ຂຽນ 2 ບົດຄວາມ, ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາງຄະນະກຳມະການສາມາດວິເຄາະຜູ້ສະໝັກດ້ານລັກສະນະສະເພາະຕົວ, ຄວາມສົນໃຈ, ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວິໄສທັດຕ່າງໆ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ຜູ້ສະໝັກສາມາດເລືອກທີ່ຈະສະໝັກໄດ້ທັງພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະສະໝັກເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພິຈາລະນາ.

2.  ຮອບສຳພາດ ຫຼື ກິດຈະກຳລວມໝູ່.

ຜູ້ສະໝັກຄົນໃດທີ່ສາມາດເຂົ້າມາໃນຮອບນີ້ແມ່ນຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບສອງອາທິດລ່ວງໜ້າກ່ອນມື້ທີ່ຈະເຂົ້າສຳພາດ. ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວັນທີ, ເວລາ, ແລະ ສະຖານທີ່ນັດໝາຍແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ພາຍຫຼັງ. ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງແມ່ນຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການນຳສະເໜີເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ UWC ໃຫ້ທັງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມ.

ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການນຳສະເໜີແລ້ວ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງຂອງຜູ້ສະໝັກສາມາດກັບບ້ານໄດ້ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໄດ້ເຂົ້າສຳພາບ ແລະ ຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງມື້ດັ່ງກ່າວ. ໃນຮອບນີ້ຜູ້ສະໝັກແມ່ນຈະໄດ້ຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດກຳຈະກຳຕ່າງໆທາງຄະນະກຳມະການຈະເອີ້ນຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສຳພາດເທື່ອລະຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາງຄະນະກຳມະການເຂົ້າໃຈເຖິງລັກສະນະສະເພາະຕົວ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະຄົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທາງຄະນະກຳມະການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມເໝາະສົມ ຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ແທດເໝາະກັບມາດຕະຖານໂຮງຮຽນຂອງ UWC ແລະ ມາດຕະຖານຂອງທາງຄະນະກຳມະການປະຈຳລາວ.

3.  ຂໍ້ມູນແຈ້ງຊາບເຖິງໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລ.

ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທາງຄະນະກຳມະການໄດ້ປະກາດຜົນເຂົ້າຮອບ ແລະ ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮອບ ແລະ ທາງຄອບຄົວໄດ້ຢັ້ງຢືນທີ່ຈະຮັບເອົາທຶນການສຶກສາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຈາກທາງຄະນະກຳມະການ UWC ປະຈຳລາວ. ທາງຄະນະກຳມະການຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮອບຊາບວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃດຂອງ UWC. ເມື່ອທາງໂຮງຮຽນໄດ້ຮອງຮັບເອົານັກຮຽນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທາງໂຮງຮຽນ UWC ແລະ ທາງຄະນະກຳມະການຈົນຮອດມື້ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ອອກເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນ UWC.

ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນ ຫຼື ວິທະຍາໄລຮັບຊາບບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 1 ເດືອນ ເມສາ.