ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ ↓
map

ໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຄືໃຜ


ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລຂອງ UWC ທັງ 18 ແຫ່ງມອບການສຶກສາທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ແປກໃໝ່ໃຫ້ກັບນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 9,500 ຄົນໃນທຸກໆປີ. ນັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຂົ້າຮຽນຢູ່ 18 ປະເທດໃນ 4 ທະວີບ.

ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລແຕ່ລະແຫ່ງມີລັກສະນະ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບປະເທດ, ທີ່ຕັ້ງ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເປັນ UWC ນັ້ນແມ່ນເພາະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນັກຮຽນ, ນັກຮຽນທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ, ນຳເອົາພື້ນຖານຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ພວກເຂົາມີມາຮຽນ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງພ້ອມກັນມີໜ້າທີ່ອັນດຽວກັນທີ່ຈະນຳເອົາການສຶກສາມາເປັນແຮງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັນຕິພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

Page 1

18 ສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວໂລກ